2021 Preseason: Tucson Game 1 Remix

The good guys won.